НВК
Оратівський район, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
18 Травня 2022 р

Статут закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення № 237

4 сесії Оратівської
селищної ради 8 скликання
від  28 січня 2021 року

 

СТАТУТ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ»

С. ОРАТІВ ОРАТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ     

                                              

Код ЄДРПОУ 26222949

(нова редакція)

                                      1. Загальні положення

1.1. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» с. Оратів Оратівської селищної ради Вінницької області перебуває у комунальній  власності Оратівської селищної територіальної громади, управління якою здійснює Оратівська селищна рада.

1.2. Юридична адреса Закладу: 22633, вул. Миру, 34, с. Оратів, Вінницький район, Вінницька область.

 Повна назва: Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» с. Оратів Оратівської селищної ради Вінницької області.

 Скорочена назва:  навчально-виховний комплекс  с. Оратів.

1.3. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою.

1.4. Засновником (власником) Закладу є  Оратівська селищна рада.

1.5. Головна мета Закладу - забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти в обсязі державних стандартів.

1.6. Головні завдання Закладу:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та шкільного віку;

- формування гармонійної особистості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

            - формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

            - розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,  Положенням про навчально-виховний комплекс, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003  № 306, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Заклад складається з двох підрозділів дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ (дитячий садок) забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2,5  до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ (загальноосвітня школа І ступеня) забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової середньої освіти.

1.9. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

- безпечні умови дошкільної і освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів середньої освіти і дошкільної освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Навчання у Закладі здійснюється українською мовою.

1.11. Заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із органом управління освітою;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством;

- залишати у своєму розпорядженні власні надходження і використовувати їх у порядку, визначеному законодавством України;

- за погодженням із Засновником розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12. У Закладі створюється та функціонує методична комісія вчителів початкових класів.

1.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації  здійснюється Оратівським районним центром первинної медико-санітарної допомоги.

Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.15. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються укладеними угодами.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план. Він складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою Закладу і затверджується органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Обсяг педагогічного навантаження педпрацівників визначається директором Закладу на підставі законодавства і затверджується наказом директора.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом з дотриманням законодавства про працю.

2.5. Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.6. Зарахування дітей до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Зарахування дітей дошкільного та шкільного віку до Закладу здійснюється на безконкурсній основі. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.7. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Поділ класів на групи у шкільному підрозділі на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими  Міністерством фінансів України.

У разі потреби учень протягом будь-якого року навчання може перейти до іншого навчального закладу.

У дошкільному підрозділі Закладу групи можуть комплектуватися за віковими та іншими ознаками.

Наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти становить:

  • для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
  • різновікові - до 15 осіб;
  • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
  • в оздоровчий період - до 15 осіб;

- в інклюзивних групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

2.9. Для дітей 1-4 класів за бажанням їхніх батьків (осіб, які їх замінюють) при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом та планом дошкільного підрозділу.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Робота дошкільного та шкільного підрозділу визначається режимом роботи закладу.

Навчальний рік у Закладі розпочинається 1 вересня у День знань, а  завершується:

- у дошкільному підрозділі - 31 травня наступного року, а з 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей;

- у шкільному підрозділі - не пізніше 1 липня (включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень дітей). Тривалість навчального року обумовлюється виконання програм з усіх предметів.

2.11. Відволікання дітей від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.13. Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

2.14. Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором.

Тижневий режим роботи Закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.16. У шкільному підрозділі визначення рівня навчальних досягнень учнів  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні. Ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табель успішності) відображаються досягнення дітей у навчанні за семестр, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

2.17. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

2.18. Порядок переведення і випуску дітей у Закладі визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.19. Переведення учнів з початкової до основної школи здійснюється згідно з Порядком переведення  учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року  №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу».

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію дітей у системі загальної середньої освіти.

2.21. Учням по закінченню навчання видається табель успішності.

За відмінні успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальним листом.

2.22. За успіхи у навчанні для дітей встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамота, подяка, грошова винагорода (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є:

- діти дошкільного віку;

- учні;

- педагогічні працівники;

- вихователі, помічники вихователів;

- допоміжний персонал;

- інші спеціалісти;

- батьки (особи, які їх замінюють).

3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

3.4. Учні шкільного підрозділу мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля дітей;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.5. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників,  інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень виховання та викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти поліпшенню іміджу Закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в дітях повагу до батьків, осіб, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.

3.10. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки (особи, які їх замінюють) мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

           - звертатися до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних та судових органах.

3.13. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть відповідальність за здобуття дітьми базової  загальної середньої освіти і зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти про відсутність або хворобу дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у Закладі;

-  керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту Закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати дітей від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління Закладом

4.1. Управління Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

4.2. Директор навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом.  

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних працівників та працівників обслуговуючого персоналу здійснюється директором Закладу з дотриманням чинного законодавства.

4.3. Директор Закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,

- створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень дітей у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі дітей у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права дітей на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює харчування та медичне обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори заслуховують звіт директора, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

4.5. У Закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти рада Закладу та піклувальна рада.

4.6. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Закладу;

- переведення дітей до наступних груп, класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,

- впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення дітей та працівників Закладу.

 Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не  менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Закладу;

- затверджує режим роботи Закладу;

- сприяє формуванню мережі класів Закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення про представлення до нагородження випускників Закладу похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

- визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості і потреби дітей, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної діяльності;

4.7. У Закладі можуть створюватись дитячі та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

5.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Основні фонди Закладу не можуть бути предметом застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу майновий комплекс Закладу включає приміщення навчальних кабінетів, спортивного та актового залів, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, спортивних та ігрових майданчиків тощо.

 

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерела формування ресурсів Закладу:

- кошти Засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та базової загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

            - доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

6.3. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік Закладу здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти,  молоді та спорту Оратівської селищної ради.

6.5. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.6. Структура та штатна чисельність Закладу встановлюються рішенням Засновника  на основі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм і проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8. Контроль за діяльністю Закладу

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

8.2. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

- плановий (позаплановий) інституційний аудит;

- позапланова перевірка.

8.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до цього Закону та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9. Зміни та доповнення до Статуту Закладу

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Закладу вносяться рішенням Засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

10. Реорганізація або ліквідація Закладу.

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Засновник.

            Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10.4. Ліквідація Закладу відбувається на підставі рішення Засновника або рішення суду шляхом позбавлення його статусу юридичної особи.

10.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, забезпечується можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

Працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно законодавства про працю України.

 

 

Голова селищної ради                                                                                    Г.В. Лошак

 

Логін: *

Пароль: *